image

21

April

J A V N I P O Z I V ZA OBUKU I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE ZVANJA TURISTIČKOG VODIČA ZA PODRUČJE GRADA BIJELJINA U 2022. GODINI

JAVNI POZIV

 

I

Raspisuje se Javni poziv za obuku i polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja  turističkog vodiča za područje Grada Bijeljina u 2022. godini.

 

II

Pravo polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja  turističkog vodiča za područje Grada Bijeljina imaju kandidati koji ispunjavaju uslove prema članu 43. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 45/17), i to:

1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, odnosno strani državljani koji posjeduju radnu dozvolu u Bosni i Hercegovini,

2. da imaju najmanje završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i

3. da aktivno poznaju najmanje jedan strani jezik.

 

III

(1) Za učestvovanje na Javnom pozivu kandidat je obavezan Turističkoj organizaciji Grada Bijeljina dostaviti Prijavu za obuku i polaganje ispita u pismenoj formi.

U Prijavi je potrebno navesti sljedeće podatke:

1. ime, očevo ime i prezime kandidata,

2. adresu prebivališta, odnosno boravišta kandidata,

3. datum i godina rođenja kandidata,

4. vrstu školske spreme i smjer koji je kandidat završio,

5. strani jezik, odnosno strane jezike koje kandidat namjerava polagati u okviru ispita i

6. kontakt telefon.

 (2) Uz Prijavu kandidati su obavezni da dostave sljedeće dokaze:

1. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, odnosno radne dozvole za strane državljane,

2.  ovjerenu fotokopiju lične karte i

3. ovjerenu fotokopiju diplome o stečenom najmanje srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju ili drugi odgovarajući dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ukoliko kandidat posjeduje višu ili visoku stručnu spremu može dostaviti i dokaze o toj stručnoj spremi) i

4. dokaz o uplati naknade za obuku i polaganje stručnog ispita u vrijednosti od 400,00 KM, a koja se uplaćuje na žiro-račun Univerziteta Sinergija Bijeljina, broj 571-030-00000814-37 Komercijalna banka AD, uz navođenje svrhe plaćanja.

 

IV

(1) Stručni ispit za turističkog vodiča sastoji se od usmenog, pismenog i praktičnog dijela i polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita koju imenuje direktor Turističke organizacije Grada Bijeljina .

(2) Program stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča na području Grada Bijeljina sastoji se iz sljedećih predmeta: Ustavno uređenje Republike Srpske, odnosno BiH, Istorija Republike Srpske, odnosno BiH, Osnovi turističkog zakonodavstva Republike Srpske, Osnovni turizma, Zaštita potrošača u turizmu, Vodička služba, Turistička geografija Grada Bijeljina/Republike i Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe Grada Bijeljina/ Republike.

V

(1) Komisija sprovodi ispit, organizuje teorijsku i praktičnu obuku kandidata, te vrši provjeru znanja kandidata.

(2) Predmeti iz tačke IV javnog poziva podrazumijevaju teorijski i praktični dio, sa obukom.

(3) Program teorijske obuke traje ukupno 28 časova i podrazumijeva obuku iz sljedećih predmeta:

1) Ustavno uređenje Republike, odnosno BiH (dva časa),

2) Istorija Republike, odnosno BiH (šest časova),

3) Osnovi turističkog zakonodavstva Republike (dva časa),

4) Osnove turizma (šest časova),

5) Zaštita potrošača u turizmu (dva časa),

6) Turistička geografija Grada Bijeljina/ Republike (četiri časa),

7) Kulturno-istorijsko nasljeđe Grada Bijeljina/ Republike (šest časova).

(4) Program iz predmeta Vodička služba u turizmu podrazumijeva teorijsku i praktičnu obuku i traje ukupno 12 časova.

(5) Praktična obuka podrazumijeva simulaciju i demonstraciju turističkog vođenja u skladu sa gradivom predmeta Vodička služba u turizmu.

 

VI

(1) Nakon položenog stručnog ispita Turistička organizacija Grada Bijeljina kandidatima bez naknade izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča za područje Grada Bijeljina.

 

VII

(1) Prijavu na konkurs za obuku i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: "Turistička organizacija Grada Bijeljina, ul. Kneza Miloša br. 30, Bijeljina ", sa naznakom: "Prijava na konkurs za obuku i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča - NE OTVARAJ".

(2) Uz prijavu kandidat prilaže dokaze iz tačke III ovog poziva.

(3) Rok za podnošenje prijava za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča je 10.05.2022. godine.

(4) Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzeti u razmatranje.

 

VIII

(1)  Javni poziv biće objavljen na internet stranici Turističke organizacije Grada Bijeljina, na internet stranici administrativne službe Grada Bijeljina, internet stranici Univerziteta Sinergija i u najmanje jednom lokalnom medijskom servisu.

(2) Program obuke i polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča, sa predmetnim oblastima i potrebnom literaturom biće objavljen na internet stranicama Turističke organizacije Grada Bijeljina i Univerziteta Sinergija.

(3)   Obuka i polaganje stručnog ispita će se obaviti pod uslovom da se za obuku i polaganje stručnog ispita prijavi najmanje osam kandidata.

 

IX

(1) O tačnom terminu i mjestu održavanja polaganja, kao i o ostalim bitnim pitanjima kandidati će naknadno biti obaviješteni na internet stranicama Turističke organizacije Grada Bijeljina i Univerziteta Sinergija na kojima će biti dostupne i sve ostale informacije vezane za polaganje stručnog ispita.

(2) Sve dodatne informacije u vezi polaganja predmetnog ispita mogu se dobiti  svakim radnim danom od 8 do 16 časova, putem telefona 055/217-111 i 055/224-511.

Grad u srcu Semberije. Grad dobrih ljudi, dobrih domaćina!